Clarification Text

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı ("Türgev" veya "Vakıf") kişisel bilgilerinizin gizliliğine önem vermekte ve kişisel verilerinizi güvende tutmayı taahhüt etmektedir.

İşbu aydınlatma metni, TÜRGEV tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Vakıf amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında toplanan ve işlenen kişisel verilere dair yurt öğrencilerini, aday öğrencileri, bursiyerleri, bursiyer adaylarını, bağışçıları, iş/proje ortaklarını, ziyaretçileri, https://www.turgev.org/ sitesini ziyaret eden kullanıcıları, iç çözüm ortağı/tedarikçiler ile iş birliği içerisindeki kurum ve kuruluşların çalışan ve yetkilileri ile diğer üçüncü kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV)
Adres: Kısıklı, Küçük Çamlıca Mah, Şht. İsmail Moray Sk. No.13, 34692 Üsküdar/İstanbul

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

TÜRGEV, kişisel verileri doğrudan bursiyerlerin, bursiyer adaylarının, yurt öğrencilerinin, yurt öğrenicisi adaylarının, bağışçıların, ziyaretçilerin, çevrimiçi ziyaretçilerin ve iç çözüm ortağı/tedarikçilerin kendisinden, CCTV, log kayıtları, fiziksel ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Vakıf faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi amaçları başta olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

TÜRGEV, kişisel verilerinizi Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyebilecektir.

 • Vakıf tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Vakıf Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve/veya Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • İş Sürekliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası
 • Vakıf Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi
 • Vakıf Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Vakıf Dışı ve İçi Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
 • Talep ve/veya Şikayetlerin Takibi
 • Vakıf Hukuk İşlerinin Takibi ve Hukuki Sorumlulukların Yerine Getirilmesi
 • Vakıf Faaliyetlerinin Vakıf Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi
 • Vakıf Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Vakıf Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini
 • Vakıf Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Vakıf Yerleşkelerinin ve Taşınırlarının Temini
 • Vakıf Demirbaşlarının ve/veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması

 

TÜRGEV tarafından kişisel verilerin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; internet sitemizde yer alan TÜRGEV Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yine yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun şekilde ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir.

TÜRGEV tarafından kişisel verilerin aktarımı konusunda detaylı bilgilere; internet sitemizde yer alan TÜRGEV Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 1. İlgili Kişilerin Hakları İçin Başvuru

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; TÜRGEV Web Sitesi’nden erişebileceğiniz “KVKK Başvuru Formu” aracılığıyla gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.

 

 

HOW CAN WE HELP YOU?