Settlement Deed

VAKIF SENEDİ

VAKFIN ADI

MADDE 1- Vakfın Adı, TÜRKİYE GENÇLİK VE EĞİTİME HİZMET VAKFI (TÜRGEV)’dir. Türk Medeni Kanununa göre kurulmuş olup, tüzel kişiliği haizdir. İş bu vakıf senedinde VAKIF kısaltması kullanılmıştır.

VAKFIN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

MADDE 2- Vakfın Merkezi, Halitpaşa caddesi, İslambey Mahallesi no 11 Eyüpİstanbul adresindedir. Vakıf merkezinin, açık adresi ve bu adresteki müteakip değişiklikler teftiş makamına bildirilir. Vakfın, yetkili makamların iznini almak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şube ve temsilcilikler açması ve bunların teşkilatlarının yapılandırılması Yönetim Kurulu kararı ile olur.

VAKFIN AMACI

MADDE 3- Başta ülke gençliği ve çocukları olmak üzere tüm dünya gençliği ve çocuklarının maddi-manevi, kültürel, sanatsal, edebi, bilimsel, teknik ve sportif alanlardaki eğitimine, öğretimine ve tekamülüne katkıda bulunmak; gençleri üstlenecekleri görevler konusunda bilinçlendirmek ve insanlığa faydalı olma noktasında ihtiyaç duyacakları her türlü donanıma sahip kılmak için yurt içinde ve yurt dışında faaliyette bulunmak, bu konularda maddi-manevi gerekli her türlü desteği temin etmek ve gerekli teşebbüslerde bulunmaktır.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ FAALİYETLER

MADDE 4-

a) Vakıf, amacını gerçekleştirmek maksadıyla özellikle aşağıda sayılan faaliyetler olmak üzere, amacını gerçekleştirmeye yönelik her türlü faaliyetleri yurt içinde ve yurt dışında yapabilir.

b) Vakıf, yurt içinde ve yurt dışında kamu ve özel, gerçek ve tüzel kişilerden her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile ayni ve nakdi, fikri ve sınai her türlü hak ve alacağı temin eder. Vakfa gelir getirecek olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler kurabilir, bunları doğrudan veya denetim altında bir kişi aracılığı ile işletebilir; taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayr-i ayni haklarını kabul edebilir, ödünç alabilir, taşınır ve taşınmaz mallarını ödünç gösterebilir; kefalet, rehin ve diğer güvenceleri alabilir ve verebilir; sandıklar kurabilir ve kurulmuş sandıklara iştirak edebilir; vakıf yurt içinde ve yurt dışındaki gerçek kişi, şirket, dernek, vakıf veya muadili kurum ve kuruluşlara faizli veya faizsiz ödünç verebilir, alabilir.

c) Vakıf, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama sair şekillerde sahip olacağı mameleki amaca uygun olarak, satmak, devir ve ferağ etmek, gelirlerini, kârlarını tahsil ve sarf etmek, vakfın malvarlığına dair bir veya birden fazla gayrimenkulün gelirini arttırmak amacıyla yatırımda bulunmak, vakfın amacına aykırı olmamak ve amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır, taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarruf etmek ve harcamak. Vakfın amacını gerçekleştirmek için yurt içinden ve yurt dışından bağış ve kredi temin etmek.

ç) Vakıf münferiden ve/veya kamu ve özel kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerle ulusal ve uluslararası ölçekte, yurt içinde ve yurt dışında her türlü işbirliği içerisinde olabilir, bunların faaliyetlerini maddi ve manevi olarak destekleyebilir, bunlarla ticari ortaklık kurabilir, sivil toplum örgütü, sosyal amaçlı kuruluş (vakıf, dernek, platform, yurtdışında ilgili ülke mevzuatınca düzenlenen benzer örgüt, topluluk) kurabilir, kurulmuş olanlara dahil olabilir. Bütün bu kuruluş ve kişilerle birlikte etkinlik düzenler; bu etkinliklerle ilgili harcamaları yapar. Bunlara bağış yapabilir, finansal destek verebilir, sermaye koyabilir. Bu ve benzeri amaçlarla yurtiçine ve yurtdışına para gönderebilir.

d) Kurulmuş ve kurulacak vakıflarla uluslararası kongre ve toplantılar düzenlemek, vakıf amacına uygun iktisadi işletmeler, şirketler kurmak ve kurulmuş olanlara iştirak etmek, faaliyetlerini maddi ve manevi desteklemek, Vakfa gelir getirecek ve olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler kurmak, bunları doğrudan veya denetimi altında bir kişi aracılığı ile işletmek; taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek, gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabul etmek, ödünç almak, taşınır ve taşınmaz mallarını ödünç göstermek, kefalet ve diğer güvenceleri vermek, amaç ve hizmet konularına yardımcı olabilecek sandıklar kurmak.

e) Vakıf kendi başına ve/veya kamu ve özel kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerle yurt içinde ve yurt dışında iktisadi işletmeler, şirketler kurabilir, mevcut olanlara iştirak edebilir.

f) Vakfın bir diğer amacı; okul, fakülte, üniversite, dershane, kurs, yurt, pansiyon, misafirhane, dinlenme tesisleri ve benzeri yerleri açmak, işletmek.

g) Edebiyat, bilim, kültür, sanat ve her türlü yazılı sözlü ve görsel medya alanında gençleri desteklemek, teşvik amacıyla ödüllü yarışmalar düzenlemek ve eğitim programları hazırlamak.

h) Fikir ve sanat eserleri sahipleri ile bunları üretenlere ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,

i) Gençliğin müspet yönde gelişimini sağlamak için; her türlü medya alanında, basılı yada sesli, görüntülü yayınları yaptırmak. Matbaa, video, sinema merkezleri kurmak, Bunlarla ilgili yayın programı ve malzemesi hazırlamak ve hazırlatmak veya satın almak, diğer medya ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek.

j) Vakfın amacına uygun olarak, gençlere yurt içi ve yurt dışı burs vermek.

k) Vakıf, yurt içi ve yurt dışında amacına uygun olarak gençlerin her türlü gelişimini desteklemek maksadıyla maddi yardımda bulunabilir.

l) Vakıf yurt içinde ve yurt dışında gençlerin çalışabilecekleri, istirahat edebilecekleri, amaca yönelik faaliyetlerde bulunabilecekleri, seçilecek belli alanlarda özel çalışmalar gerçekleştirebilecekleri ücretli veya ücretsiz merkezler açabilir, gençlere vakfın amacına yönelik faaliyette bulunmaları için gereken altyapı desteğini sağlayabilir.

m) Vakıf yurt içinde veya yurt dışında bulunan merkezlerinde, şube ve temsilciliklerinde yabancı gençlere de vakfın amacına yönelik faaliyetlerde bulunmaları için her türlü imkânı sağlayabilir, destek verebilir.

n) Gençliğin bedeni ve fikri gelişimini sağlamak için münferiden veya merkezi ve yerel idarelerle birlikte kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunmak, organize ve teşvik etmek.

o) Vakfın amacına uygun olarak süreli veya dönemsel eğitim ve öğretim kurumları kurmak ve işletmek ve bunları destekleyici dershaneler açmak, üniversite ve yüksekokul sonrası mesleki ve akademik eğitimler veren enstitü yetiştirme kursları kurmak ve işletmek için gerekli faaliyetlerde bulunmak.

p) Tarihi, kültürel, ilmi ve sanat eserlerimizin ve kültürel mirasımızın korunması, araştırılması tespiti, ülkemiz kültür hayatının geliştirilmesi amacıyla, seminer, brifing münazara, konferans ve benzeri toplantılar ve çalışmaları organize etmek, organizelere katılmak; Vakıf, bu amaçlarla müze, sanat galerisi, gençlik merkezi, vb faaliyet merkezleri kurabilir, kurdurabilir, kurulmasına destek olabilir, iştirak edebilir.

r) Vakıf amacına uygun faaliyetlerde bulunan görüntülü, sesli ve yazılı basın yayın kuruluşlarını, gerçek ve tüzel kişileri maddi ve manevi desteklemek, teşvik etmek, ayni destek sağlamak.

s) Velhasıl vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri, ticari faaliyetleri icraya, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca sahip olduğu tüm hak ve yetkileri kullanabilir.

VAKFIN MALVARLIĞI

MADDE 5-Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan “5.000.000.000 TL.”dir. Çeşitli gelir getirici faaliyetler sonucu ya da bağışlar yoluyla sağlanan gelirler de bu malvarlığına katılır.

VAKFIN GELİRLERİ

MADDE 6- a) Yurt içi ve yurt dışı, kamu ve özel kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak her türlü ayni, nakdi, menkul, gayr-i menkul, fikri ve sınai hak olmak üzere her türlü bağışlar, b) Vakfın amacına yönelmiş tesislerin işletilmesinde gider karşılığı olarak alınan ücretlerle bu işletmelerden sağlanan ayni ve nakdi gelirler, c) Vakıf yararına düzenlenecek konser, defile, sergi, müsamere ve her türlü sosyal organizasyonların gelirleri, d) Vakfın menkul ve gayrimenkul mallarının kiralanmasından, satışlarından, mevduatının rant ve kazançlarında sağlanan gelirler.

VAKFIN GELİRLERİNİN SARFI

MADDE 7- Vakfın yıl içinde elde ettiği brüt gelirlerin en az üçte ikisi vakıf amaçlarına, kalan üçte biri ise yönetim ve idame masrafları ile vakıf gelirini arttıracak yatırımlara tahsis ve sarf edilir. Vakfın amaçlarına ayrılması ve harcanması gereken miktarlar hiçbir şekilde başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak, yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf mal varlığını artırıcı yatırımlara ayrılan miktarların, tamamının veya bir kısmının vakfın amaçlarına yönelik hizmetlere harcanması mümkündür.

VAKFIN ORGANLARI

MADDE 8-Vakfın Organları:

a) Vakıf Meclisi

b) Yönetim Kurulu

c) Vakıf Genel Müdürlüğü

d) Denetim Kurulu

e) Vakıf İstişare Heyeti

VAKIF MECLİSİ

MADDE 9- Vakıf Meclisi, Vakıf senedi ekinde adı, soyadı ve unvanı bulunan kurucu üyeler, vakfın kuruluşundan sonra vakfa önemli miktarda bağışta bulunanlar ve vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için hizmeti geçen kişiler arasından yönetim kurulunun teklifi üzerine Vakıf Meclisi’nin 4/5 oy nisabıyla alacağı karar ile seçilen üyelerden oluşur. Vakıf Meclis üyeliği, Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Vakıf Meclisinin 4/5 oy nisabıyla karar vermesi halinde sona erer. VAKIF MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 10- Vakıf Meclisi vakfın en yüksek danışma ve karar organı olup;

1) Yönetim Kurulu Başkanını, Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerini ve Denetim kurulunun Asil ve Yedek üyelerini üç yıl süre için seçer.

2) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçe ve faaliyet raporunu inceler ve onaylar.

3) Denetçi raporlarını inceler; Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçileri ibra eder.

4) Yönetim Kurulu tarafından arz edilen konuları görüşüp karara bağlar ve Yönetim Kurulunun çalışmalarına esas olacak ana ilke ve esasları belirler.

5) Vakıf resmi senedinde yapılması öngörülen değişiklikleri görüşüp karara bağlar.

6) Lüzumu halinde Vakıf Senedinde değişiklik yapar, Vakfın feshine veya tasfiyesine karar verir.

VAKIF MECLİSİNİN TOPLANMASI

MADDE 11- Vakıf Meclisi her yıl mayıs ayında olağan olarak toplanır. Yönetim kurulunun daveti üzerine olağanüstü olarak her zaman toplanır.

1) Toplantı günü, yeri, saati ile gündemi Vakıf Meclis üyelerine elden imza karşılığında veya vakıfta kayıtlı elektronik posta adreslerine gönderilmek suretiyle toplantıdan en az 15 gün önce bildirilir.

2) İlk toplantıda üyelerin yarıdan fazlası hazır olmazsa (yeniden bildirime gerek olmaksızın) 7 gün sonra aynı yer ve saatte ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantıda nisap aranmaz, katılanların çoğunluğu ile karar alınır.

3) Vakıf Meclis toplantısını yönetmek üzere bir başkan ve iki katipten oluşan divan heyeti seçilir.

4) Her üyenin bir tek oy hakkı vardır. Toplantıya katılmayan üye başka bir Vakıf Meclis üyesini yazılı şekilde vekil tayin edebilir. Bir Vakıf Meclis üyesi en fazla bir Vakıf Meclis üyesinin vekaletini üstlenebilir.

5) Vakıf resmi senedinde değişiklik yapılabilmesi için toplantıya katılan Vakıf Meclis üyelerinin 2/3 ünün oyları ile karar alınması gerekir.

6) Vakıf Meclisi, toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Başkanını, Yönetim kurulu ve Denetim kurulu üyeleri ile bunların yedeklerini üyelerini seçer.

7) Özel nisap aranmayan hallerde Vakıf Meclisi salt çoğunlukla karar alır.

YÖNETİM KURULU, BAŞKAN VE TEMSİL

MADDE 12- Vakıf Yönetim Kurulu, Vakıf Meclis üyeleri arasından veya dışarıdan seçilecek olan dokuz kişiden oluşur. Beş de yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu Vakıf Meclis toplantısının yapılmasından itibaren en geç 15 gün içinde ilk toplantısını yapar ve ilk toplantıda Başkan Vekilini seçer ve diğer görevlendirmeleri yapar. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda istifa, ölüm vb sebeple boşluk oluşması halinde, boşalan üyelik yedek üyelerden Yönetim kurulunca tamamlanır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi (3) yıldır. Yönetim Kurulunun toplantı nisabı salt çoğunluktur.

Yönetim Kurulu Başkanı bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu toplantılarına Başkan Vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Başkan, Başkan Vekili veya Vakıf Genel Müdürüne Vakıf adına tasarruf yapma yetkisi verebilir.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 13- a) Vakfı temsil etmek.

b) Vakıf Meclisi yetkisinde bırakılanların dışında Vakfın bütün işlerini karara bağlamak ve yürütmek,

c) Üyelerin aidatlarını tespit etmek, Vakfa gelir sağlamak,

d) Uygun görülen yerde her yıl mayıs ayında Vakıf Meclisini olağan toplantıya çağırmak ve gerek gördüğünde Vakıf Meclisini olağanüstü toplantıya çağırmak.

e) Vakfın ve vakfa bağlı ortaklık ve işletmelerle, Vakıf Genel Müdürlüğünün çalışma programlarını hazırlamak ve realizesi için parasal imkânlar sağlamak, iş ve idare mahallerini temin etmek, ihtiyaç duyulan tayini, görev, yetki, sorumluluk ve ücretlerini tespit etmek ve gerektiği hallerde ilişiklerini kesmek,

f) Vakfın amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ve paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini, benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını hibe veya vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar yoluyla yahut satın alma veya kiralama suretiyle temellük ve tasarruf etmek ve bu suretle iktisap olunan emvalin Vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel ve resmi işlemleri yapmak,

g) Vakıf Meclisini olağanüstü toplantıya davet etmek,

h) Yıllık faaliyetler, bütçe ve iş programları hakkında Vakıf Meclisine bilgi ve rapor sunmak,

i) Vakıf Teşkilatı ve kadroları hakkında karar vermek, Vakıf Genel Müdürünün tekliflerini incelemek ve onaylamak,

j) Vakfın faaliyetlerini düzenleyici iç tüzükleri hazırlamak ve gerekli tadilleri yapmak,

k) Vakfı resmi veya özel mercilerde temsile mezun olacakları ve Vakıf namına imzaya yetkili bulunacakları ve yetki derecelerini tayin etmek,

l) Vakıf Resmi Senedinde yapılması gerekli görülen değişiklikleri Vakıf Meclisine teklif etmek,

m) Vakfın amacına benzer faaliyetlerde bulunan Vakıflarla yakın ilişki kurmak ve işbirliği yapmak,

n) Vakfın açacağı okul, kurs ve benzeri eğitim kurumlarına öğrenci alınması ile ilgili şartları tespit ve ilan etmek,

o) Vakıf eğitim ve öğretim kurumlarından mezun olanlara yurt içi ve dışı yükseköğrenim bursu vermek.

p) Yönetim Kurulu vakfın amacını gerçekleştirmek için yapacağı tüm iş ve işlemler için uygun göreceği kişilere belirli sınırlarla yetki devri yapabilir.

r) İl temsilcilikleri oluşturulmasına karar vermek, temsilcileri ve yardımcılarını atamak ve görevden almak,

s) Vakıf İstişare Heyeti oluşturulmasına karar vermek ve İstişare Heyeti üyelerini atamak ve görevden almak yönetim kurulunun görevi ve yetkisindedir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARARLARI

MADDE 14-

a) Yönetim Kurulu en az ayda bir kere toplanır.

b) Toplantı gündemi Vakıf Genel Müdürlüğünce hazırlanır ve Yönetim Kurulunca onaylanır.

c) Yönetim Kurulu üyeleri salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alınır.

d) Yönetim Kurulunca kabul edilen makul mazereti olmaksızın ardı ardına üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış sayılır.

VEKİL TAYİNİ

MADDE 15- Yönetim Kurulu gerektiğinde Vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi ve Vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulü için kendi üyelerinden veya dışarıdan birini veya birkaçını temsilci veya vekil olarak tayin edebilir.

DENETİM KURULU

MADDE 16-Denetim Kurulu teftiş ve murakabe hizmetlerinde ihtisas sahibi olan kişilerden 3 (üç) yıl için Vakıf Meclisi tarafından seçilen 3 (üç) asil 2 (iki) yedek üyeden oluşur. Süre bitiminde yeniden seçilmek mümkündür. Denetim Kurulu Üyelerinin görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine Yönetim Kurulunca yedek sırasına göre atama yapılır. Denetim Kurulu Üyeleri Vakfa ait bilumum idare, işletme ve ortaklıkların yıllık hesaplarını ve envanterlerini denetleyerek denetleme neticelerini imzaladıkları bir raporla Vakıf Meclisine bildirirler. Vakıf Meclisi Denetim Kurulu Raporu olmadıkça Vakfın hesaplarını kabul ve tasdik etmez. Denetim Kurulu Üyelerine Yönetim Kurulunca Takdir edilecek bir ücret verilebilir. Yaptıkları kanuni masraflar kendilerine ödenir.

VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADDE 17-Vakıf Genel Müdürü, Yönetim Kurulunca kendi üyeleri arasından veya dışarıdan seçilebilir. Kurul üyeleri arasından seçildiği takdirde, Kurucu üye değilse, Yönetim Kurulundaki görevinden istifa eder. Vakıf Genel Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları ile Genel Müdürlük teşkilatı ve teşkilatında yer alacak kadrolar ve her kadronun ücreti Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak bir yönergede belirlenir. Vakıf Genel Müdürü Vakfa ait tüm idari ve icrai faaliyetleri yürütür. Yönetim Kurulunun devredeceği yetkileri kullanır. Vereceği görevleri yapar, alacağı kararları uygular. Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak görüş ve kanaatini açıklar.

VAKIF İSTİŞARE HEYETİ

MADDE 18- Vakıf Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyduğu konu ve alanlarda çalışmalarından faydalanmak üzere İstişare Heyeti kurabilir. Heyet üyeleri, alanında uzman; vakfın kuruluş amacına ve hedeflerine uygun vizyona sahip; vakfa bilgi, birikim ve tecrübeleriyle değer katacağına inanılan kişilerden seçilir.

İstişare Heyeti kurulmasına karar verme, İstişare Heyetine atama yapma ve görevden alma yetkisi yönetim kurulundadır. İstişare heyetine atanan kişilerin görev süreleri 1 yıldır. Ancak Yönetim Kurulu, görev süresi sona ermeden de görevden alma yetkisine sahiptir. İstişare Heyeti Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde rapor sunabilir. Sunulan raporun değerlendirilmesi yönetim kurulunun yetkisindedir.

İL TEMSİLCİLİĞİ

MADDE 19- Yönetim Kurulu gerek gördüğü durumlarda gerek gördüğü illerde ilin şatlarına göre belirleyeceği sayıda kişiden oluşan bir il temsilciliği kurulmasına karar verebilir.

İl temsilciliği kurulmasına karar verme ve il temsilcisi ve yardımcılarını atama ve görevden alma yetkisi Yönetim Kurulundadır.

İl temsilciğine atanan kişilerin görev süresi 1 yıldır. Ancak Yönetim Kurulu, görev süresi sona ermeden de görevden alma yetkisine sahiptir.

İl temsilcileri Vakıf Meclis üyeleri arasından veya dışarıdan seçilebilir.

İl temsilcisi Yönetim Kurulunun vermiş olduğu yetkilerin dışında yetki kullanamaz. İl temsilciliğinin görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

TEFTİŞ MAKAMI

MADDE 20- Vakıf Devlet adına Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün teftiş ve murakabesine bağlıdır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 21- Vakfın hesap işleri 01 OCAK tarihinden başlatılarak31 ARALIK tarihinde kapatılmak suretiyle incelenir.

İMZA YETKİSİ VE YETKİLENDİRME

MADDE 22– Vakıf adına imza atmaya yönetim kurulu başkanı yetkilidir. Ancak yönetim kurulu alacağı kararla imza yetkisini konu, miktar vb. belirli sınırlarla Genel Müdüre, Yönetim Kurulu üyelerine, Vakıf Meclisi Üyelerine, vakıf çalışanlarına veya başkalarına devredebilir. Yönetim kurulu temsil ve ilzam konusunda tam yetkilidir. Yönetim Kurulu kararı ile belirli sınırlarla yetki devri yapılabilir.

VAKFIN SONA ERMESİ

MADDE 23-Vakfın herhangi bir sebeple feshi gerektiği takdirde feshe, Yönetim Kurulunun teklifi ile Vakıf Meclisi karar verir. Fesih halinde Vakfa ait mallar Vakıf Meclisince belirlenen aynı amaca yönelik diğer bir vakfa veya bir Resmi Kuruma devredilir.

VAKFIN KURUCULARI

MADDE 24 -Vakıf Kurucuları aşağıda gösterilmiştir.

Mehmet Mustafa Açıkalın

Prof. Dr. Adem Baştürk Necmettin Üçyıldız

Ahmet Ergün

Dr. Mehmet Hilmi Güler

Ali İbiş

Dr. İzzet Özgenç

İdris Naim Şahin

VAKIF SENEDİNİN YORUMU

MADDE 25-Vakıf Senedinde yazılı herhangi bir maddenin yorumu Vakıf Meclisi’ne ait olup onun kararı kesindir. Bunun dışında ilgili yasa hükümleri tatbik edilir.

Türkiye Gençlik Ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) VAKIF MECLİSİNİN ÜYELERİ

Ahmet BAYRAKTUTAR

Ahmet ERGÜN

Arzu AKALIN

Atila KANBUR

Ayhan ÖZGÜREL

Aysel DEMİREL

Ayşe KARDAŞ

Ayşen GÜRCAN

Bülent TURAN

Doruk MALHAN

Esra ALBAYRAK

Fatma BİLİM

Fatmanur ALTUN

Fehmi BİLGE

Gülcan GÜMÜŞ

Hafize Şule ALBAYRAK

HalimeKÖKÇE

Hasan CAN

Hatice AKINCI YILMAZ

İbrahim EREN

İffet POLAT

İsmail KAAN

İzzet ÖZGENÇ

Kemal SAYAR

Kübra GÜRAN YİĞİTBAŞI

Mehmet Doğan KUBAT

Mehmet Fatih KALENDER

Melike GÜNYÜZ

Mevlüt UYSAL

Murat ŞEKER

Mustafa ATAŞ

Mustafa DEMİR

Necmeddin Bilal ERDOĞAN

Osman BOZKURT

Reyhan UZUNER

Seda KALYONCU

Serhat ALBAYRAK

Sibel ERARSLAN

Sultan IŞIK

Tülay KALAV

Ümit MERİÇ

Yasemin SOLMAZ

Zeynep Feyza EKER AYHAN

Ziya İLGEN

HOW CAN WE HELP YOU?